>Strona główna>Krajowe Konferencje Robotyki>I KKR, 1985 r.
polski   english

I KRAJOWA KONFERENCJA ROBOTYKI
WROCŁAW '85

Pierwsza Krajowa Konferencja Robotyki została zorganizowana przez Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej przy współpracy  Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej we Wrocławiu w dniach 18-20 września 1985.

W Instytucie Cybernetyki Technicznej problematyka z zakresu robotyki jest rozwijana od roku 1978 w zespole Podstaw Cybernetyki (obecnie: Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki) kierowanym przez profesora Jerzego Jaronia. W okresie od roku 1978 w Zespole powstało ponad 50 prac magisterskich w dziedzinie robotyki. Przygotowywane są również prace doktorskie i habilitacyjne. Przed dwoma laty utworzono w Instytucie Cybernetyki Technicznej Laboratorium Robotyki. W oparciu o to laboratorium powołano specjalizację dydaktyczną o nazwie Robotyka.

Owocem prac badawczych i dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Cybernetyki Technicznej oraz współpracy z liczącymi się ośrodkami akademickimi i przemysłowymi była inicjatywa zwołania Krajowej Konferencji Robotyki. Celem Konferencji jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i badań w zakresie robotyki obejmujących budowę i działanie robotów i manipulatorów, technologię robotyzacji oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w robotyce. Zamiarem organizatorów było stworzenie okazji do wymiany doświadczeń w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów robotyki i robotyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przygotowania kadry inzynieryjno-technicznej do zadań wdrażania robotyki w przemyśle Kraju.

Ze względu na znaczne zainteresowanie problematyką Konferencji, wyłonił się zamiar zwoływania podobnych konferencji co 2 lata w różnych ośrodkach akademickich Kraju.

Wyrażamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do wymiany doświadczeń, pogłębienia kontaktów i zespolenia działań środowisk akademickich oraz instytutów i zakładów przemysłowych w realizacji Programu Robotyzacji Kraju.

Komitet Organizacyjny


I Krajowa Konferencja Robotyki pod patronatem:
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Komitetu Automatyki i Robotyki PAN 
Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki NOT 
Zarządu Głównego SIMP - Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Zarządu Głównego PTC

Organizatorzy konferencji:
Instytut Cybernetyki Technicznej PWr przy współudziale Politechniki Śliskiej i Politechniki Warszawskiej

Komitet naukowy konferencji:
Jerzy BARZYKOWSKI, Jerzy BUĆ, Stanisław DWOJAK, Władysław FINDEISEN, Henryk FRĄCKIEWICZ. Anatol GOSIEWSKI, Henryk GÓRECKI, Jerzy JAROM, Ryszard KASZYŃSKI, Józef KNAPCZYK, Jan KOCH, Henryk KOWALOWSKI, Wiktor KULESZA, Henryk LEŚKIEWICZ, Krzysztof MAUNOWSKI. Stefan MILLER, Piotr MISIUREWICZ, Tadeusz MISSALA, Adam MORECKI, Antoni NIEDERLIŃSKI, Wiesław NIEWCZAS, Stanisław PIASECKI, Tadeusz PUCHAŁKA, Jerzy PUSTOŁA, Robert STANISZEWSKI, Karol TOMASZEWSKI, Antoni WOŹNIAK, Jan WÓJCIKOWSKI


Wybrane referaty przedstawione na Konferencji zostały opublikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki
 Wrocławskiej w ramach cylku: "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej"

Nadesłane referaty pogrupowano tematycznie i przygotowano do druku w 4 tomach:

Tom 1 - Robotyka i maszynowa inteligencja
- Referaty sesji plenarnej 
- Inteligencja maszynowa

Tom 2 - Mechanika i sterowanie robotów
- Mechanika robotów przemysłowych
- Sterowanie i programowanie robotów przemysłowych 

Tom 3 - Budowa i zastosowania robotów
- Elementy i podzespoły robotów przemysłowych
- Zastosowania robotów przemysłowych

Tom 4 - Ekonomika robotów i elastyczne systemy produkcyjne
- Ekonomiczno-organizacyjne aspekty robotyzacji
- Elastyczne systemy produkcyjne


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]