>Strona główna>Krajowe Konferencje Robotyki>IV KKR, 1993 r.
polski   english

IV KRAJOWA KONFERENCJA ROBOTYKI
WROCŁAW '93

Zgodnie z ugruntowaną tradycją, IV Krajowa Konferencja Robotyki odbyła się we Wrocławiu, w dniach 22-24 września 1993. Funkcję gospodarza Konferencji pełnił Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Nad treścią naukową Konferencji sprawował pieczę Komitet Naukowy pod przewodnictwem Prof. A. Moreckiego. złożony ze specjalistów - robotyków reprezentujących wszystkie ośrodki w Kraju. Organizacją Konferencji zajmowali się pracownicy i doktoranci Zakładu Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytutu Cybernetyki Technicznej, pod kierunkiem dra W. Muszyńskiego. IV Krajowa Konferencja Robotyki zgromadziła 110 uczestników, którzy przedstawili ponad 90 referatów. W trakcie trwania Konferencji odbyły się 4 sesje plenarne, z wykładami wygłoszonymi przez zaproszonych gości. 

Wygłoszono następujące wykłady:

- prof J. Sąsiadek, Carleton University, Ottawa, Canada: " Robotyka: kierunki rozwoju i zastosowania ",
- prof A. Morecki, Politechnika Warszawska: " Problemy kształcenia i dydaktyki",
- prof. J. Koch, Politechnika Wrocławska: " Automatyzacja w technikach wytwarzania".
- prof. W. Jacak, Politechnika Wrocławska i Johannes Kepler Universitat Linz, Austria: " Inteligentne, zrobotyzowane systemy produkcji".

Dla uczestników krajowego życia naukowego jest oczywiste, że w ostatnim dziesięcioleciu nasza robotyka poczyniła znaczne postępy. Do grupy pionierów robotyki dołączyli młodzi profesorowie i doktorzy, którzy uzyskali stopnie naukowe w dziedzinie robotyki. Widoczna i skuteczna jest współpraca środowisk przemysłowych i akademickich zajmujących się robotyką. Promowanie takiej współpracy jest od początku jednym z celów Krajowych Konferencji Robotyki. Kompetentna dyskusja merytoryczna towarzyszyła obradom wszystkich sekcji tematycznych IV Krajowej Konferencji Robotyki.

Z liczby i treści przedstawionych referatów można wyciągnąć wniosek, że najintensywniejsze badania koncentrują się w obszarze kinematyki, dynamiki  i sterowania robotami oraz w obszarze systemów zrobotyzowanych. Zauważalny jest wzrost zainteresowania problematyką robotów mobilnych. Pewna liczba referatów przedstawia wyniki badań prowadzonych podczas staży zagranicznych lub w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi.
Powstanie i rozwój w Polsce środowiska naukowo-badawczego zajmującego się robotami należy do dorobku ostatnich kilkunastu lat. Jest źródłem naszej satysfakcji przeświadczenie, że wrocławskie konferencje na temat robotyki służą i będą służyć temu rozwojowi.

Krzysztof Tchoń

Organizator konferencji:
Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Komitet naukowy konferencji:
Adam MORECKI (przewodniczący), Jan KOCH (wiceprzewodniczący), Krzysztof TCHOŃ (wiceprzewodniczący), Antoni WOŹNIAK (wiceprzewodniczący), Wojciech MUSZYŃSKI (sekretarz naukowy), Zbigniew BANASZAK, Józef BEK, Adam BORKOWSKI, Józef GIERGIEL, Anatol GOSIEWSKI, Henryk GÓRECKI. Jerzy HONCZARENKO, Witold JACAK, Józef KORBICZ, Tadeusz MISSALA, Tadeusz PUCHAŁKA, Tadeusz STRZELECKI, Wojciech ZAMOJSKI


Wybrane referaty przedstawione na Konferencji zostały opublikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki
 Wrocławskiej w ramach cyklu: "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej"

Stosownie do ustaleń Komitetu Naukowego Konferencji, do druku w Materiałach Konferencyjnych zostały zakwalifikowane referaty wygłoszone na Konferencji i pozytywnie zaopiniowane przez Przewodniczących sekcji tematycznych. Rezultatem procedury kwalifikacyjnej są przedstawiane Czytelnikowi 2 tomy materiałów, zawierające teksty ponad 80 referatów ułożonych tematycznie w rozdziały, których tytuły odpowiadają nazwom sekcji tematycznych Konferencji.

Rozdział l tomu I Materiałów zawiera teksty wykładów plenarnych prof. A. Moreckiego i prof. J. Kocha oraz tekst niezwykle interesującego referatu prof A. Moreckiego na temat mikrorobotów. 
Pozostałe rozdziały tomu I obejmują następujące zagadnienia:
Rozdział 2: Kinematyka, dynamika i sterowanie, 
Rozdział 3: Planowanie działań i trajektorii, 
Rozdział 4: Języki i programowanie robotów.

W tomie II Materiałów zamieszczono teksty referatów wygłoszonych w ramach podanych niżej sekcji tematycznych:
Rozdział l: Sterowniki robotów, 
Rozdział 2: Układy wizyjne i sensory, 
Rozdział 3: Roboty mobilne, 
Rozdział 4: Urządzenia i układy robotów, 
Rozdział 5: Systemy zrobotyzowane


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]