>Strona główna>Krajowe Konferencje Robotyki>VII KKR, 2001 r.
polski   english

zdjęcia z konferencji | konkurs na dymki

VII KRAJOWA KONFERENCJA ROBOTYKI
LĄDEK-ZDRÓJ '01

VII Krajowa Konferencja Robotyki została zorganizowana w dniach 5-8 września 2001 roku w Centrum Konferencyjno-Rehabilitacyjnym Geovita - Nad Potokiem w Lądku-Zdroju, w 50-tą rocznicę powołania Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Zgodnie z tradycją sięgającą początków Krajowych Konferencji Robotyki, organizatorem Konferencji był Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Sponsorem Konferencji był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) w Warszawie. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył Profesor Anatol Gosiewski. Formuła programowa VII Krajowej Konferencji Robotyki, podobnie jak VI Konferencji, objęła zaproszone sesje specjalne. Zostały zorganizowane dwie takie sesje. Pierwsza, pod tytułem Roboty medyczne, przedstawiająca rozwijający się od niedawna kierunek w polskiej robotyce, została zaproponowana przez Profesora Adama Moreckiego. Druga sesja, Systemy napędowe, poświęcona badaniom posiadającym znaczną tradycję, została zorganizowana przez Profesora Edwarda Jezierskiego.

Społeczność robotyków z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o nagłej śmierci, w dniu 20 maja 2001, Profesora Adama Moreckiego. Mamy poczucie, że odszedł na zawsze człowiek będący dla polskiej robotyki symbolem i punktem odniesienia. Zmarł współtwórca Krajowych Konferencji Robotyki. Sesja Roboty medyczne, której nie zdołał poprowadzić Profesor Morecki została zadedykowana Jego pamięci.

Referaty sekcyjne reprezentowały m.in. następujące obszary tematyczne:

Kinematyka i dynamika,
Roboty mobilne,
Planowanie ruchu, działań i zadań,
Systemy robotyczne i robotyzacja.
Algorytmy sterowania i sterowniki,
Roboty inteligentne i układy sensoryczne.

Treść referatów przedstawionych na VII Krajowej Konferencji Robotyki 8 daje rzetelny obraz aktywności badawczej i konstrukcyjnej w zakresie robotyki w Polsce na przestrzeni trzech lat, jakie upłynęły od ostatniej Konferencji. Z satysfakcją konstatujemy, że mimo trwającego i pogłębiającego się kryzysu finansowego polskiej nauki, wyniki badań uzyskane przez polskich robotyków są publikowane w światowej literaturze, konstrukcja interwencyjno-inspekcyjnego robota mobilnego Robot Inspector, opracowana w PIAP, uzyskała prestiżową nagrodę NASA, oraz że nasi robotycy są widoczni na najważniejszych sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez różne ośrodki robotyki na całym świecie. Pojawił się nowy nurt robotyki medycznej. Rozszerza się współpraca międzynarodowa w dziedzinie robotyki. Rozwija się kadra młodych robotyków. Utrzymuje się dobry poziom kształcenia w ramach kierunku dydaktycznego Automatyka i Roboty-ka, prowadzonego na wydziałach Elektroniki, Elektrycznych i Mechanicznych Politechnik. Są for-mułowane pomyślne prognozy rozwoju rynku robotycznego w Polsce.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego VII Krajowej Konferencji Robotyki składamy podziękowanie wszystkim autorom referatów i uczestnikom Konferencji za wzięcie udziału w jej pracach. Szczególną wdzięczność jesteśmy winni Panu Przewodniczącemu i Członkom Komitetu Naukowego Konferencji, których zasługą jest nadanie VII Krajowej Konferencji Robotyki wysokiej rangi naukowej. Dziękujemy Drowi R. Muszyńskiemu i Mgrowi J. Jakubiakowi za profesjonalne przygotowanie komputerowe niniejszych Materiałów do druku. Za wsparcie finansowe druku Materiałów wyrażamy wdzięczność Rektorowi Politechniki Wrocławskiej.

Wierzymy, że wymiana myśli towarzysząca tej Konferencji przyczyni się do intensyfikacji prac w dziedzinie robotyki w Polsce i dostarczy satysfakcji zawodowej uczestnikom Konferencji. Korzystając z okazji pragniemy zakomunikować, że działając w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Pomiarów, Automatyki i Robotyki (POLSPAR) przedstawiciela Polski w IFACu, Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej organizuje w dniach 1-3 września 2003 we Wrocławiu 7th IFAC Symposium on Robot Control SYROCO 2003. Powierzenie Polsce organizacji tego Sympozjum traktujemy jako wyraz szczególnego uznania dla stanu i perspektyw rozwoju naszej robotyki. Jesteśmy przekonani, że sympozjum SYROCO 2003 dostarczy znakomitej okazji do pogłębienia kontaktów z robotyką światową i zapraszamy wszystkich uczestników VII Krajowej Konferencji Robotyki do udziału w tym Sympozjum.

Wrocław, we wrześniu 2001.

Krzysztof Tchoń
Wojciech Muszyński


Organizator konferencji:
Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Komitet naukowy konferencji:
Anatol GOSIEWSKI (przewodniczący), Krzysztof TCHOŃ (wiceprzewodniczący), Stanisław KACZANOWSKI (wiceprzewodniczący), Zbigniew BANASZAK, Adam BORKOWSKI, Ignacy DULĘBA, Mirosław GALICKI, Jerzy HONCZARENKO, Witold JACAK, Edward JEZIERSKI, Andrzej KASIŃSKI, Jan KOCH, Józef KORBICZ, Krzysztof KOZŁOWSKI, Andrzej MASŁOWSKI, Tadeusz MISSALA, Adam MORECKI, Maciej NIEDŹWIECKI, Leszek PODSĘDKOWSKI, Tadeusz PUCHAŁKA, Ewaryst RAFAJŁOWICZ, Leszek TRYBUS, Tadeusz UHL, Antoni WOŹNIAK, Cezary ZIELIŃSKI, Teresa ZIELIŃSKA, Wojciech MUSZYŃSKI (sekretarz naukowy) MUSZYŃSKI (sekretarz Komitetu naukowego)

Komitet organizacyjny:
Krzysztof TCHOŃ (przewodniczący), Wojciech MUSZYŃSKI (wiceprzewodniczący), Robert MUSZYŃSKI, Janusz JAKUBIAK.


Wybrane referaty przedstawione na Konferencji zostały opublikowane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w ramach cyklu: "Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej" 

Przedstawiane Czytelnikowi Materiały VII Krajowej Konferencji Robotyki zawierają teksty 68 referatów, ponad 100 autorów, zakwalifikowanych do druku przez Komitet Naukowy Konferencji na podstawie rekomendacji recenzentów. Materiały składają się z dwóch tomów. Tom I otwierają trzy referaty plenarne odnoszące się do aktualnych osiągnięć badawczych i konstrukcyjnych krajowej robotyki:

1. Mobilne roboty specjalne, wygłoszony przez Prof. A. Masłowskiego z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie,
2. Aktualny stan i kierunki rozwoju konstrukcji manipulatora Polycrank bez ograniczeń konfiguracji, wygłoszony przez Dra K. Nazarczuka i Dra K. Mianowskiego z Politechniki Warszawskiej.
3. Kinematyka manipulatorów mobilnych, wygłoszony przez Prof. K. Tchonia z Politechniki Wrocławskiej.

Referaty sekcyjne zamieszczone w tomie I reprezentują następujące obszary tematyczne:

Kinematyka i dynamika,
Roboty mobilne,
Planowanie ruchu, działań i zadań,
Systemy robotyczne i robotyzacja.

Tom II Materiałów Konferencji zawiera materiały sesji specjalnych

Roboty medyczne,
Systemy napędowe,

oraz referaty sekcyjne poświęcone następującym działom robotyki:

Algorytmy sterowania i sterowniki,
Roboty inteligentne i układy sensoryczne.
 


powered by Apache HTML/PHP: Paweł Sadowski Gfx: adrian jaworski [powered by NEdit] [hosted by Solaris]